Dziecko - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

ciąża, poród, połóg                                                                                                                                               Mijesca Galeria Filmy Sklepy Konkursy

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 

Są trzy rodzaje świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka:


- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, który zależy od dochodu rodziny oraz prawa do zasiłku rodzinnego i przyznawany jest według jednolitych zasad na terenie całego kraju;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która nie zależy od dochodu rodziny oraz od nabycia prawa do wymienionego w pkt 1) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i przyznawana jest według jednolitych zasad na terenie całego kraju;
- gminna zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która nie jest przyznawana według jednolitych zasad na terenie kraju, ale może być przyznawana lokalnie, jeśli dana gmina podejmie taką decyzję (gmina może to zrobić, ale nie ma takiego obowiązku), na warunkach określonych przez gminę.

AD. 1) DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Dodatek wynosi 1000 zł. I jest świadczeniem jednorazowym. By go otrzymać trzeba mieć prawo do zasiłku rodzinnego, a więc: spełniać kryterium dochodowe i być osobą uprawnioną do dodatku.

Jakie kryterium dochodowe?
Chodzi o to, by dochód w rodzinie nie przekraczał kwoty 504 zł lub 583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Do rodziny zalicza się tylko rodziców i dzieci. Kwoty kryterium dochodowego odnoszą się do dochodu "na rękę", to jest, po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okres, z którego bierze się pod uwagę dochody do końca sierpnia 2006 r., to rok 2004. Dodatkowo jest uwzględniona w obliczeniach utrata lub uzyskanie dochodu z określonych źródeł po 2004 r.
Osoba uprawniona do tego dodatku - to matka lub ojciec albo opiekun prawny dziecka. Może to być także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie (taką osobę przepisy o świadczeniach rodzinnych definiują jako opiekuna faktycznego dziecka). Nie jest, zatem opiekunem faktycznym babcia dziecka pozostawionego pod jej opieką przez rodziców, którzy np. wyjechali za granicę do pracy sezonowej. Tylko jedna z osób uprawnionych może otrzymać dodatek na dane dziecko. Na dziecko przysposabiane dodatek przysługuje, o ile nie został wypłacony wcześniej rodzicom lub opiekunowi prawnemu.
Dodatek przysługuje w kwocie 1000 zł na każde urodzone dziecko. Tak, więc, w przypadku urodzenia podczas jednego porodu bliźniąt lub większej liczby dzieci przysługują odpowiednio dwa lub więcej dodatków.

Do kiedy można występować o dodatek?
Dodatek może być przyznany do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Wniosek o ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku należy, więc złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko kończy 1 rok życia.

UWAGA! Na wnioski złożone w grudniu ubiegłego roku, do których decyzja wydana jest po 31 grudnia 2005 r. przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł.
Natomiast, jeśli decyzją wydaną przed 1 stycznia 2006 r. przyznano już na dane dziecko dodatek w kwocie 500 zł, obowiązującej do końca 2005 r., to nie można teraz występować z wnioskiem o uzupełnienie kwoty otrzymanego dodatku do poziomu 1000 zł.

Formularz wniosku
Formularz wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka jest składany wraz z wnioskiem o zasiłek rodzinny.
Pobierz formularz wniosku o zasiłek rodzinny i formularze odpowiednich załączników

Gdzie złożyć wniosek?
Albo w miejscu pracy, albo w gminie. Od czego zależy wybór?

 • Wniosek składa się: w swoim miejscu pracy, pod warunkiem, że: jest to pracodawca, który zatrudnia, co najmniej 20 pracowników (według stanu z dn. 31 lipca 2005 r.), ty nie korzystasz obecnie ze świadczeń rodzinnych, które wypłaca ci gmina (urząd miasta lub upoważniony do tego ośrodek pomocy społecznej) lub nie jesteś zainteresowany innymi świadczeniami rodzinnymi niż tylko zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, ewentualnie - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • w swojej gminie, w instytucji zajmującej się w danej gminie realizacją świadczeń rodzinnych (jest to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej) - we wszystkich pozostałych przypadkach.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć przede wszystkim:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

W zależności od sytuacji rodzinny mogą być też wymagane inne dokumenty, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881)

Kiedy złożyć wniosek?
Najpóźniej do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

AD. 2) JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Zapomoga wynosi 1000 zł. Jest świadczeniem jednorazowym.

Kto może otrzymać zapomogę?
Zapomoga przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny. Zatem, można łączyć dodatek z zapomogą (otrzymać łącznie kwotę 2000 zł), jeśli ma się dochód nieprzekraczający 504 zł na osobę (lub 583 zł na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), albo można otrzymać tylko zapomogę (1000 zł), jeśli dochód rodziny jest wyższy.

Zapomoga przysługuje:

 • matce lub
 • ojcu lub
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć od dnia 9 lutego 2006 roku w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Czy od świadczeń rodzinnych potrąca się podatek dochodowy?
Żadne świadczenia rodzinne nie podlegają opodatkowaniu.

O tzw. becikowym czytaj też w działach aktualności i departament świadczeń rodzinnych - dodatki do zasiłku rodzinnego.

 
« poprzedni artykuł

 

W którym tygodniu ciąży urodziłaś dziecko?
 

 

Szukaj w naszym serwisie

Reklamy

POLECANE STRONY

Ciąża

Uroda